1-11 July 2019
CPPM, Marseille
Europe/Paris timezone

Session

Mini-Projects

6 Jul 2019, 14:00
CPPM, Marseille

CPPM, Marseille

163, avenue de Luminy, 13288, Marseille

Description

Group 1 - Cosmic Wheel 1
SANG Haoyu - YOU Qi - ZHOU Hang
Group 2 - Cosmic Wheel 2
LIU Liang - YIN Shiming
Group 3 - Muon Telescope
SU Shixiang - ZHENG Xiangxuan
Group 4 - BAO
YANG Yutong - YE Xinmeng
Group 5 - ATLAS
DUAN Mingya - YUAN Jumin
Group 6 - LHCb
ZHOU He - ZHOU Yao

Presentation Materials

There are no materials yet.
Building timetable...