11-12 December 2014
INSA, Toulouse
Europe/Paris timezone
Starts
Ends
Europe/Paris
INSA, Toulouse
Salle de cours BIO4